Instytut Analizy Informacji

Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas, tworzony przez kadry związane z Centrum Badań nad Terroryzmem, to jedyny w kraju, wyjątkowy projekt, którego celem jest szeroko zakrojone kształcenie w zawodzie analityka informacji.

Jednym z najcenniejszych zasobów gospodarek opartych na wiedzy jest informacja. Pozwala ona na budowanie przewagi konkurencyjnej, powiększanie możliwości przewidywania trendów, które zabezpieczają użytkownika przed niekorzystnym rozwojem sytuacji w sposób niespodziewany, a także porządkują otaczająca rzeczywistość zwiększając zdolność działania w wybranym środowisku. Jednak, aby w pełni wykorzystać zgromadzone zasoby informacyjne, należy nad nimi panować, posiadać głębokie zrozumienie oferowanych przez nie możliwości, a także być w stanie osiągnąć efekt synergii, wynikający z zestawienia danych i informacji pochodzących z licznych źródeł.

Założeniem, które przyświeca funkcjonowaniu Instytutu, jest stworzenie oferty edukacyjnej, która umożliwi studentom studiów I i II stopnia, a także słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom warsztatów zdobycie kwalifikacji w zawodzie analityka informacji, który daje takie właśnie umiejętności – a jednocześnie wydaje się być coraz bardziej poszukiwany, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Kwalifikacje i umiejętności w tym zakresie mogą zresztą być traktowane nie tylko jako samodzielny zawód, ale także jako dodatkowy atut na rynku pracy – we współczesnym świecie trudno byłoby odnaleźć zawód, którego wykonywanie nie wymagałoby gromadzenia informacji, przetwarzania ich i wyciągania wniosków – a na tym zasadniczo polega analiza informacji.


Co wyróżnia Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas?

  • Jedyny w Polsce, praktyczny program zapewniający zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności. Collegium Civitas jest jedyną w Polsce cywilną uczelnią oferującą kształcenie w obszarze metodologii analizy informacji. Program obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne i metodologiczne, jak i komponenty praktyczne, umożliwiające poznanie realnych zastosowań nabywanych umiejętności.
  • Najlepsza kadra w Polsce, składająca się z wybitnych badaczy i praktyków w obszarze analizy informacji oraz praktycznego zastosowania jej zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwa komercyjnych.
  • Budowanie profilu specjalizacji poprzez szeroki pakiet przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych oraz zajęć ze stylu (200 przedmiotów do wyboru).
  • Nauka specjalistycznego słownictwa z dziedziny politologii w języku angielskim i innych poprzez lektoraty z języków obcych i przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim.
  • Bogata oferta studiów podyplomowych i szkoleń dla osób indywidualnych i na zamówienie firm oraz instytucji publicznych.
  • Atrakcyjne zajęcia pozadydaktyczne – udział w ciekawych konferencjach naukowych, gościnnych wykładach i seminariach organizowanych w CC i wydarzeniach zewnętrznych.
  • Prosta procedura przyjęć. O przyjęciu na studia decyduje pozytywne rozpatrzenie dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną oraz w wybranych przypadkach wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Konkurencyjne ceny za studia na wszystkich poziomach kształcenia.
  • Siedziba Instytutu w centrum Warszawy.
  • Zdobycie kontaktów i doświadczenia niezbędnego w przyszłej karierze w strukturach rządowych, międzynarodowym biznesie czy organizacjach pozarządowych.Szczegóły oferty programowej:

Studia I stopnia
Bezpieczeństwo i analiza informacji

Studia II stopnia
Analiza Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego - studia z dotacją UE

Studia podyplomowe
Analiza Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych
Zarządzanie Bezpieczeństwem Ekonomicznym Państwa

Kursy i warsztaty


Kierownictwo Instytutu Analizy Informacji CC

Kierownikiem Instytutu Analizy Informacji CC jest dr Krzysztof Liedel, doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Centrum Badan nad Terroryzmem Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Pozamilitarnego.

Z-cą kierownika Instytutu Analizy Informacji CC jest Paulina Piasecka, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Były główny specjalista w wydziale ds. przeciwdziałania terroryzmowi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. W chwili obecnej naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN. Absolwentka wielu kursów w zakresie bezpieczeństwa, w tym programu Comprehensive Security Responses to Terrorism organizowanego przez Departament Stanu USA.


Rada Programowa Instytutu

1. dr Tomasz Aleksandrowicz – przewodniczący Rady
2. prof. Piotr Sienkiewicz
3. dr hab. Robert Borkowski
4. dr hab. Stanisław Hoc
5. dr hab. Kuba Jałoszyński
6. dr hab. Jerzy Konieczny
7. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
8. dr hab. Stanisław Mocek
9. dr hab. Bernard Wiśniewski
10. dr Bartosz Bolechów
11. dr Krzysztof Janik
12. dr Krzysztof Karolczak
13. gen. Andrzej Kapkowski
15. Piotr Niemczyk
16. Edwin Bendyk
17. Ś.P. poseł na Sejm RP Konstanty Miodowicz